SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ) při naší mateřské škole je dobrovolným sdružením. Cílem SRPŠ je spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran a to zejména v oblastech výchovné práce, zájmové činnosti ve škole, technické a materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy.

Výbor SRPŠ je složen z rodičů dětí jednotlivých tříd. Způsob ustavování je na základě dobrovolnosti a souhlasu většiny rodičů na informativní schůzce na počátku každého školního roku.

Stanovy

Stanovy SRPŠ

Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky rodičů SRPŠ:

– Děti mladší – do pěti let platba 500,-Kč za školní rok
– Děti v posledním roce před nástupem do základní školy (předškoláci – neplatí školné) – platba 1000,- za školní rok

Dalšími příjmy mohou být:

• dobrovolné dary a to movité i nemovité (od členů, sponzorů apod. )
• výtěžky z akcí např. sběr plastových víček

Všechny finanční prostředky jsou zasílány na účet SRPŠ – 224 464 859/0300.

Takto získané prostředky jsou použity ve prospěch dětí naší mateřské školy, k rozvoji mimoškolní činnosti dětí a to k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu mateřské školy (např. dopravné, kulturní akce, sportovní činnost, věcné odměny dětem,…).