O nás

Vše o naší školce

Hravé prostření, moderní aktivity a důraz na environmentální výchovu.

MŠ Hlubčická a MŠ Mikulášská, dvě školky s historií a tradicí byly v roce 2021 sloučeny do jedné organizace.

Naše mateřská škola nabízí dětem klidnou a pohodovou atmosféru, ve kterém se děti postupně odpoutávají od rodičů a navykají si na ideální prostředí pro propojení rodinné výchovy s edukačním procesem.

Všechny třídy mateřské školy jsou prostorné, vybavení je podle možností modernizováno, hračky i didaktický materiál jsou na vysoké úrovni. Těžiště edukačního procesu s dětmi spočívá v rozvíjení samostatného, tvořivého přístupu, ověřování si poznatků, dovedností a zkušeností dětí v prožitkovém učení pod vedením učitelek.

Každé dítě má právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, to znamená, že se rodiče mohou s ředitelkou školy i třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí.

img-fluid
img-fluid

Vize

Našim cílem je šťastné, spokojené a usměvavé dítě, které touží po poznání, vytváření si kladného vztahu k životnímu prostředí, sportování a hraní si s kamarády.

Společně s celým kolektivem školy vytváříme podmínky pro rozvoj dětské osobnosti, s ohledem na její individuální potřeby, zájmy a nadání. Výchovná práce citlivě vychází z vývoje a zrání dětí, rozvíjí fyzické, psychické a sociální dovednosti.
MŠ zajišťuje pocit bezpečí a jistoty, pěstuje v dětech zdravé sebevědomí.

Náš tým

Kvalifikovaný personál

Náš pedagogický sbor

Ředitelka školy a pedagogické pracovnice zajišťují výchovně-vzdělávací činnost. Společně s provozními zaměstnanci pak zajišťují čistotu a útulnost prostředí mateřských škol, výdej stravy a péči o školní zahrady.

  • Kvalifikovaní pedagogové s praxí
  • Učitelky oddané dětem a své práci
Bc. Alena Klohnová Ředitelka MŠ

MŠ ul. HLUBČICKÁ

Dana Slamová Učitelka, zástupkyně ředitelky
Lenka Nováková učitelka
Karolína Hradilová, DiS. učitelka
Bc. Kateřina Havlásková učitelka
Václav Janko učitel
Šárka Urbanská učitelka
Yvetta Trnková Asistent pedagoga
Michaela Žilinská Chůva
Tamara Klohnová Výdej stravy, úklid
Zdenka Iglárová Úklid
Anna Mařádková Školnice
img-fluid

 MŠ ul. MIKULÁŠSKÁ

Renáta Anderlová učitelka
Helena Blažková učitelka
Lenka Dorosiňská učitelka
Dagmar Bolíková učitelka
Žaneta Calábková Výdej stravy, úklid
Kateřina Bystroňová Školnice
whale

Na čem si zakládáme

Výhody pro rodiče

Enviromentální výchova

Ekologii se věnujeme celoročně. Koncepce vychází ze zapojení mateřské školy do mezinárodního projektu Ekoškola, kde jsme již opakovaně získali Certifikát. Cílem naší ekologické výchovy je zprostředkovat dětem porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí a vůči sobě i druhým. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Rozvíjíme v dětech pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách.

Hravé prostředí

Interiéry obou mateřských škol jsou funkčně vybaveny novým nábytkem odpovídajícím antropometrickým požadavkům a věku dětí, podlahy jsou pokryty umývatelnou podlahou z PVC a s podlahovým vytápěním nebo koberci, zdi jsou vymalovány pastelovými barvami. V prostorných a účelně vybavených třídách probíhá jak edukační práce, tak spontánní a pohybové činnosti i odpočinek dětí.

V průběhu školního roku se co nejvíce činností přenáší také na školní zahradu a využívá se tak zahrady pro přirozené vzdělávání dětí. Prostřednictvím ekologických projektů s praktickými činnostmi, tvořením a pokusy si děti mohou části přírody osahat i v prostředí mateřské školy a dát si je do souvislostí s různými variantami předávání poznatků přímo v přírodě.

Moderní aktivity

Sledujeme nejnovější trendy a inovace ve vzdělávání pro 21. Století.

Připravujeme děti tak, abychom jim usnadnili jejich další životní i vzdělávací cestu. Snažíme se, aby byly maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí. Dětem, které to potřebují poskytujeme na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností včasnou speciálně pedagogickou péči, abychom zlepšili jejich životní i vzdělávací šance

Důraz klademe zejména na prožitkové a kooperativní učení hrou, situační a kolektivní učení. Děti mají možnost poznávat svět pomocí konkrétních činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, zařazujeme do výuky vlastní projekty

Uplatňujeme integrovaný přístup nabízející dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, vycházíme ze života dítěte tak, aby pro něj byl obsah smysluplný, zajímavý a užitečný.

Ke vzdělávání využíváme také interaktivní tabuli, magic box a tablety, které obsahují moderní výukové programy a rozšiřují možnosti rozvoje všech oblastí.

Při přípravě na vstup do základní školy spolupracujeme se školním psychologem a speciálními pedagogy, před zápisem do prvních tříd probíhá v MŠ depistáž školní zralosti.

Spolupracujeme se ZŠ – návštěvy základní školy, návštěvy učitelů z prvního stupně, vzájemná provázanost předškolního a základního vzdělávání.

Kvalifikovaní pedagogové

Pedagogický tým tvoří celkem 10 pedagogů. Průběžně, v případě vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, asistent pedagoga, v současné době také chůva k dětem dvouletým na pracovišti MŠ Hlubčická.

Vzdělání pedagogických pracovníků plně odpovídá zákonem stanoveným normám a všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované, splňují odbornou pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce učitelky mateřské školy.

Pracovnice na funkci asistenta pedagoga musí být absolventem kurzu pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona 563/2004 Sb. v rozsahu 80 vyučovacích hodin, chůva není pedagogickým pracovníkem, ale splňuje požadovanou kvalifikaci v oblasti pedagogiky. 

Video

Video z naší školky