Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Vážení rodiče,

zastupitelstvem KÚ Moravskoslezského kraje byla naší mateřské škole schválena dotace  – Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024. Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách,  jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci  a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Za dítě/žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat dítě/žáka žijícího v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby mu bylo poskytováno školní stravování za úplatu.

Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2023 a ukončena nejpozději 31. 1. 2024.

Do cílové skupiny podpořených žáků mohou být žadatelem zařazeni žáci na základě příjmové a sociální situace rodin, která bude doložena:

  • čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů a
  • dokladem o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)

 

Plakát A3 – školy